Natječaj za direktora/ice ureda TZO Tribunj

Na temelju odredbe članka 17. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine", broj 152/08), članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice ("Narodne novine", broj 23/17), članka 26. i 53. Statuta Turističke zajednice Općine Tribunj, od 4. listopada 2010. godine ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 13/10), članka 3. Poslovnika o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Tribunj te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Tribunj od 16. siječnja 2018. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice općine Tribunj, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice općine Tribunj

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno u trajanju od godine dana od dana potpisivanja ugovora o radu, uz mogućnost produljenja ugovora na neodređeno, puno radno vrijeme

Sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine", broj 152/08) i članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice ("Narodne novine", broj 23/17), kandidat za direktora/icu, uz opće uvjete propisane Zakonom o radu ("Narodne novine", broj 93/14 i 12/17), mora ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
1. završen diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije,
2. najmanje godina dana radnog iskustva na rukovodećim ili upravljačkim poslovima s područja turizma,
3. izrada prijedloga svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu,
4. aktivno znanje jednog svjetskog jezika (prednost ima engleski),
5. položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,
6. poznavanje rada na osobnom računalu,
7. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

Dodatno će se bodovati:
• znanje dodatnog svjetskog jezika (prednost ima njemački),
• iskustvo u području promocije i marketinga,
• organizacijske sposobnosti.

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju ("Narodne novine", broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanja izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. istog Zakona.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu, specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu te potpis kandidata/kinje.

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• životopis,
• dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (presliku diplome),
• dokaz o dosadašnjem radnom stažu (presliku potvrde, odnosno elektroničkog zapisa o podacima o stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
• presliku potvrde poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje tri godine,
• prijedlog Programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu, vlastoručnu potpisan, u izvorniku,
• dokaz o aktivnom poznavanju engleskog jezika - preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju engleskog jezika,
• presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko kandidat ima položen stručni ispit) ili vlastoručno potpisana izjava da ga nije dužan polagati (napomena: u skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi),
• dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu - preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje i trajanje kolegija informatike ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na osobnom računalu,
• izvod iz kaznene evidencije, u izvorniku, kojim se dokazuje da kandidatu nije pravomoćnom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje (ne stariji od 3 mjeseca),
• kao dokaz za bodovanje dodatnih znanja i vještina može se dostaviti: preporuka prijašnjeg poslodavca, preslik potvrde/certifikata/diplome o završenom obrazovanju, stručne publikacije, preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju dodatnog svjetskog jezika (po mogućnosti njemačkog).

U skladu s odredbom članka 24. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine", broj 152/08), na radno mjesto direktora/ice ne može biti primljena osoba koja je predsjednik ili član skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice, koja obavlja ugostiteljske i turističke djelatnosti na području za koje je osnovana turistička zajednica, kao niti osoba koja je član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član turističke zajednice.

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 8 (osam) dana od dana objave Natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenoj stranici Turističke zajednice općine Tribunj www.tz-tribunj.hr.

Prijave na Natječaj, zajedno s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo poštom preporučeno na adresu: Turistička zajednica općine Tribunj, Turističko vijeće, Badnje 1, 22212 Tribunj, s naznakom: "Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice - ne otvaraj".

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja stranog jezika i poznavanja rada na računalu.

Na službenim internetskim stranicama Turističke zajednice općine Tribunj www.tz-tribunj.hr objavit će se, najkasnije sedam (7) dana prije testiranja, sljedeći podaci:
• opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta,
• način, mjesto i vrijeme testiranja te područja iz kojeg se obavlja prethodna provjera znanja i sposobnosti.

Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao/la prijavu na Natječaj.

S kandidatima koji uspješno prođu testiranje, obavit će se razgovor (intervju).

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja intervjua bit će objavljena na službenim internetskim stranicama Turističke zajednice općine Tribunj www.tz-tribunj.hr, najkasnije sedam (7) dana prije održavanja intervjua.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Tribunj.

Turističko vijeće Turističke zajednice općine Tribunj zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom Natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Turističko vijeće
Turističke zajednice općine Tribunj

Panorama 360

LiveCam

Papandopulijana Tribunj

region hr

croatia
sibenik info Kornati Krka Krka

KAKVOĆA MORA

Oj Tribunju