Obavijest u svezi provedbe natječaja za direktora/icu ureda TZO Tribunj

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE TRIBUNJ
TURISTIČKO VIJEĆE

Tribunj, 31. siječnja 2018. godine.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA RADNO MJESTO DIREKTORA TURISTIČKOG UREDA OPĆINE TRIBUNJ


I. Za kandidate prijavljene na Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od godine dana od dana potpisivanja ugovora o radu, uz mogućnost produljenja ugovora na neodređeno, puno radno vrijeme, na radno mjesto direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Tribunj, provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.
Kandidati čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa su:
1. Darija Šare,
2. Josipa Jerkov,
3. Boris Ivanković.

II. Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti
Svi prethodno navedeni kandidati čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa pozivaju se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 08. veljače 2018. godine (četvrtak) u prostorijama Općine Tribunj u Tribunju, Zamalin 22, s početkom od 17:00 sati.

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Turističko Vijeće utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

IV. Sadržaj i način testiranja:
Pisani dio testiranja sastoji se od:
• provjere poznavanja engleskog jezika u trajanju od maksimalno 20 minuta,
• provjere rada na računalu u trajanju od maksimalno 30 minuta.

V. Pravila testiranja i način bodovanja

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dozvoljeno napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, koristiti se bilo kakvom literaturom i bilješkama te koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva.
Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Turističko Vijeće neće priznati niti ocjenjivati.

Po utvrđivanju identiteta kandidata, kandidati će pristupiti pisanom testiranju poznavanja engleskog jezika te rada na računalu koja uključuje jednostavnije zadatke u radu.

Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti kandidata, kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova.
Smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja ako je ostvario najmanje 5 bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Nakon pismenog testiranja svi kandidati pristupiti će razgovoru s Turističkim vijećem (intervju). Intervju će se održati istoga dana nakon provedbe pisanog dijela testiranja.
Turističko vijeće će u razgovoru s kandidatom utvrditi sposobnosti, interese, profesionalne ciljeve te motivaciju kandidata za rad.
Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 1 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Turističko vijeće utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te donosi Odluku o odabiru kandidata.

TURISTIČKO VIJEĆE
OPĆINE TRIBUNJ


TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE TRIBUNJ
TURISTIČKO VIJEĆE

Tribunj, 31. siječnja 2018. godine.

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI ZA RADNO MJESTO DIREKTORA TURISTIČKOG UREDA OPĆINE TRIBUNJ

1. OPIS POSLOVA

Sukladno članku 56. Statuta Turističke zajednice općine Tribunj ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 13/10) Direktor Turističkog ureda obavlja sljedeće poslove:
1. Organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice,
2. provoditi odluke Turističkog vijeća,
3. organizira izvršavanja zadaća Turističke zajednice,
4. zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice,
5. zastupa Zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
6. odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici,
7. usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela,
8. odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom uredu i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta te o prestanku rada u skladu s aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda,
9. upozorava radnike Turističkog ureda i tijela Zajednice na zakonitost njihovih odluka,
10. odlučuje o službenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u služben svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,
11. predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Turističkog ureda,
12. odlučuje o povjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice,
13. potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,
14. priprema, zajedno s Predsjednikom Zajednice, sjednice Turističkog vijeća i Skupštinu Zajednice,
15. podnosi Turističko vijeću izvješće o svom radu i radu turističkog ureda najmanje jednom godišnje,
16. predlaže mjere za unaprjeđenje organizacije rada Turističkog ureda,
17. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.

2. PODACI O PLAĆI

Osnovnu plaću direktora Turističkog ureda Turističke zajednice općine Tribunj čine umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na kojem zaposlenik radi za puno radno vrijeme i uz uobičajeni radni učinak i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, sukladno važećim propisima Turističke zajednice općine Tribunj.

Turističko vijeće
općine Tribunj


Panorama 360

LiveCam

Papandopulijana Tribunj

region hr

croatia
sibenik info Kornati Krka Krka

KAKVOĆA MORA

Oj Tribunju