Turistička zajednica Općine Tribunj

Riječ je o pravnoj osobi čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i ostalim povezanim djelatnostima na području Tribunja. Njome upravljaju njezini članovi, a rad Zajednice je javan.

Zadaće turističke zajednice su:

 •  promoviranje turističke destinacije na razini općine samostalno i putem udruženog oglašavanja
 • upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane općine
 • sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine
 • sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora
 • poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš
 • izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou općine
 • poticanje i sudjelovanje u uređenju općine u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture
 • redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama), radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravaka i putovanje turista
 • izdavanje turističkih promotivnih materijala
 • obavljanje informativnih poslova u vezi s turističkom ponudom
 • poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude
 • koordinacija djelovanja svih subjekata koju su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude
 • poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša te prirodne i kulturne baštine
 • poticanje, unaprjeđivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje
 • vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka
 • dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine
 • provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru na obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe te prijavom i odjavom turista
 • poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unaprjeđenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga
 • organizacija, provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine sukladno smjernicama skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu
 • ustrojavanje jedinstvenog turističkog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade.

Tijela turističke zajednice su skupština, turističko vijeće, nadzorni odbor i predsjednik zajednice.

Zajednica ostvaruje prihode iz slijedećih izvora:
 • boravišne pristojbe sukladno posebnim zakonima
 • članarine sukladno posebnim zakonima
 • prihodi iz obavljanja dozvoljenih gospodarskih djelatnosti (pogledati gore)
 • proračuna općine i državnog proračuna
 • dragovoljnih priloga i darova
 • imovine u vlasništvu i sl.
Turistička zajednica ne obavlja gospodarske djelatnosti, ali među njene poslove mogu spadati:
 • upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne samouprave
 • organizacija manifestacija i priredbi
 • objavljivanje komercijalnih oglasa na svojim promotivnim materijalima
 • prodavanje suvenira, turističkih karti i vodiča, osim vlastitog promotivnog materijala
 • posredovanje u rezervaciji privatnog smještaja AKO u turističkom mjestu za koje je osnovana Zajednica ne postoji registrirana turistička agencija
 • obavljati druge poslove i zadaće od javnog interesa u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Panorama 360

Papandopulijana Tribunj

sibenik info Kornati Krka Krka

KAKVOĆA MORA

Oj Tribunju